OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI TICKETPOOL S.R.O.

OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD UPRAVUJÍCÍ POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY PRODEJE VSTUPENEK NA SPORTOVNÍ, KULTURNÍ A JINÉ UDÁLOSTI PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÝCH STRÁNEK WWW.TICKETPOOL.ONLINE.

I. Úvodní ustanovení

1. Těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem se řídí veškeré nákupy vstupenek na kulturní, společenské, sportovní nebo jiné události (dále jen „Události“) uskutečněné prostřednictvím webových stránek společnosti TICKETPOOL s.r.o. uskutečněných na adrese www.ticketpool.online, popř. internetových stránek, které na www.ticketpool.online směřují. Nákupem vstupenky jakoukoliv formou vyjadřuje zákazník souhlas s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem (dále jen „Obchodní podmínky“) a zavazuje se jimi řídit.

2. Společností TICKETPOOL s.r.o. se rozumí společnost TICKETPOOL s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v odd. C, vložce 362810, IČO: 14250390, se sídlem Bělehradská 858/23, Praha 2, PSČ 120 00 (dále jen „TicketPool“). 

3. Pořadatel Události je fyzická nebo právnická osoba odlišná od TicketPool, která zajišťuje a organizuje konání Akce, a která je prodávajícím vstupenek na Události (dále jen „Pořadatel“). Identifikace Pořadatele a jeho kontaktní údaje jsou uvedeny vždy u konkrétní Události. 

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek TicketPool dodat jménem Pořadatele kupujícímu vstupenky na jím zvolenou Událost, a to v množství požadovaném kupujícím limitovaném dostupností vstupenek předaných k prodeji Pořadatelem. Závazek kupujícího je uhradit vstupné za vstupenky.

2. Smlouva je uzavřena zaplacením vstupného ze strany kupujícího.

3. TicketPool se zavazuje dodat kupujícímu vstupenky bez zbytečného odkladu po zaplacení vstupného v elektronické podobě na e-mail zadaný zákazníkem. Kupující nemá nárok na dodání vstupenek dříve, než bude uhrazeno vstupné za vstupenky v plné výši.

4. Doručením vstupenek kupujícímu ze strany TicketPool jsou veškeré závazky TicketPool vyplývající ze smlouvy splněny.

III. Práva a povinnosti smluvních stran

1. Společnost TicketPool není pořadatelem jednotlivých Událostí, na které jsou vstupenky prodávány. Společnost TicketPool zajišťuje prodej a distribuci vstupenek na jednotlivé Události vždy jménem a na účet jejich Pořadatele, a to na základě pověření daného smlouvou s pořadatelem. Nákupem vstupenky na Událost vzniká právní vztah mezi zákazníkem, který vstupenku nakupuje, a Pořadatelem této Události. Veškeré nároky zákazníka proto směřují vždy vůči pořadateli Události.

2. Společnost TicketPool proto žádným způsobem neodpovídá za konání jakékoliv z těchto Událostí anebo za to, že se konat nebude, neodpovídá ani za jakoukoliv změnu Událostí nebo jejich termínů či místa konání, dále neodpovídá za jejich průběh, za jakékoliv události, k nimž by na Událostech došlo či za cokoliv, co by mělo v těchto Událostech svůj původ. Neodpovídá za žádnou škodu či jakoukoliv jinou újmu, která by vznikla zákazníkovi nebo jakékoliv třetí osobě v souvislosti s Událostí. Zejména neodpovídá za žádné výlohy, které zákazníkovi vznikly v souvislosti s Událostí, její změnou, zrušením či konáním. Veškeré nároky je třeba vždy uplatnit u příslušného Pořadatele Události.

3. Zákazník je v souvislosti se vstupem na konkrétní Událost vždy povinen dodržovat pravidla stanovená Pořadatelem Události. Je rovněž povinen podrobit se provoznímu a návštěvnímu řádu místa konání Události.

4. Pořadateli každé Události je vyhrazeno právo na změnu jejího programu, termínu a místa konání. Nákupem vstupenky bere zákazník toto právo pořadatele na vědomí.

IV. Prodej vstupenek

1. S cenami vstupenek se zákazník může seznámit na webových stránkách www.ticketpool.online.

2. Při nákupu vstupenek na www.ticketpool.online je zákazník seznámen s konečnou cenou za nákup vstupenek poté, co byly vstupenky zákazníkem přidány do košíku.

V. Odstoupení od smlouvy

1. Z důvodu uvedeného v ust. § 1837, písm. j) občanského zákoníku nelze od nákupu vstupenky odstoupit postupem podle § 1829 občanského zákoníku (odstoupení do 14 dnů bez uvedení důvodu), neboť se v daném případě jedná o smlouvu o využití volného času a plnění (účast na Události, k němuž vstupenka opravňuje) je poskytováno v určeném termínu nebo době.

VI. Reklamační řád

1. Veškeré reklamace vstupenek zakoupených na webových stránkách www.ticketpool.online se řídí těmito Obchodními podmínkami.

2. Jak bylo uvedeno, TicketPool není pořadatelem Událostí. Proto se plně uplatní ustanovení bodů v článku III.

3. Zaplacené vstupné se nevrací, pokud není níže výslovně uvedeno jinak.

4. V případě, že ze strany pořadatele dojde k úplnému zrušení Události, bude zákazník, který společnosti TicketPool poskytl svůj kontakt (e-mail), prostřednictvím tohoto kontaktu vyrozuměn o tom, že Událost je zrušena.

5. Dojde-li ze strany pořadatele k úplnému zrušení Události, bude společnost TicketPool vracet vstupné pouze do výše prostředků, které jí Pořadatel za tím účelem poskytne, neboť společnost TicketPool jedná pouze jménem a na účet pořadatele Události. V části, v níž nebudou nároky zákazníků uspokojeny, odpovídá zákazníkům výhradně Pořadatel zrušené Události.

6. Dojde-li k úplnému zrušení Události, přičemž zákazník, který na webových stránkách www.ticketpool.online již vstupenku na tuto Událost řádně zaplatil, bude zveřejněn postup pro vracení vstupného na stránce konkrétní Události nebo jiným způsobem.

7. Jakékoliv jiné reklamace, než které se opírají o skutečnost, že Událost byla pořadatelem zcela zrušena, bude TicketPool postupovat k vyjádření anebo přímému vyřízení Pořadateli. Na žádost zákazníka bude zákazníkovi poskytnut přímý kontakt na Pořadatele.

8. Veškeré reklamace a případné dotazy je třeba doručit bez zbytečného odkladu elektronickou poštou obchodnímu úseku TicketPool. Zákazník musí společnosti TicketPool zjištěnou vadu oznámit bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, jinak mu soud práva z vadného plnění nepřizná.

9. U společnosti TicketPool nelze žádným způsobem reklamovat vstupenku na jakoukoliv Akci, kterou zákazník nezakoupil na webových stránkách www.ticketpool.online.

VII. Mimosoudní řešení sporů

1. V případě, že dojde mezi Pořadatelem Události a zákazníkem, který je spotřebitelem, ke vzniku spotřebitelského sporu v souvislosti s nákupem vstupenky na Událost pořádanou Pořadatelem či v souvislosti s konáním či průběhem pořádané Události, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou mezi tímto zákazníkem a Pořadatelem, může zákazník podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: http://adr.coi.cz. Zákazník může rovněž využít platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

VIII. Ochrana osobních údajů

1. Společnost TicketPool vystupuje jako správce osobních údajů uživatelů webových stránek. Bližší informace o zpracování osobních údajů společností jsou obsaženy v dokumentu „Zásady ochrany osobních údajů“, který je k dispozici prostřednictvím internetové adresy www.ticketpool.online.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Pokud by bylo některé ustanovení těchto Obchodních podmínek a reklamačního řádu neplatné, zůstává platnost ostatních ustanovení nedotčena.

2. TicketPool si vyhrazuje právo Obchodní podmínky aktualizovat.

3. Veškerá ustanovení těchto Obchodních podmínek pro nákup a smluvní vztah mezi Pořadatelem, kupujícím a TicketPool se řídí českým právním řádem.

4. Veškeré spory vzniklé při nákupu vstupenek prostřednictvím webových stránek www.ticketpool.online budou řešeny u obecných soudů České republiky, pokud nebudou vyřešeny mimosoudně.

5. TicketPool nenese odpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích osob, v důsledku nichž tyto osoby neoprávněně získají přístup k osobním údajům jednotlivých zákazníků a/nebo k jejich uživatelským účtům a/nebo k příslušnému datovému úložišti TicketPool a tyto údaje neoprávněně použijí, využijí, zneužijí nebo je zpřístupní třetím osobám. Zákazník prohlašuje, že si je vědom rizik pro něho vyplývajících z výše uvedených neoprávněných zásahů třetích osob.

6. TicketPool nepřebírá záruky za správnost, úplnost nebo aktuálnost nabízených informací v internetové nabídce akcí na webovém portálu www.ticketpool.online. Pokud má TicketPool k dispozici informace o zrušených nebo změněných termínech akcí, bude TicketPool zákazníky neprodleně informovat zveřejněním těchto informací na webovém portálu www.ticketpool.online. Nároky ze záruky existují při provádění smluvních výkonů pouze vůči příslušnému Pořadateli.

5. Tyto Obchodní podmínky platí od 1. 4. 2022.
V Praze, dne 1. 4. 2022, TicketPool.